Tennisclub 't Twiske

Verslag van informatieavond op 12 september over stoppen trainer

Afgelopen woensdagavond is het bestuur van TC ‘t Twiske in gesprek gegaan met een aantal leden van de vereniging naar aanleiding van de beëindiging van het contract met een van de trainers (niet zijnde Cor Kwast of Hugo Falcon) en het hierop volgende besluit van die trainer om per direct al zijn werkzaamheden te staken.

Hoewel op de internetsite al een aantal veelvoorkomende vragen staat toegelicht, was er toch behoefte aan nadere uitleg, waaronder antwoord op de volgende vragen :

  • Wat is de actie die genomen wordt, gaat het bestuur gedupeerden compenseren ?
  • Worden niet gegeven lessen overgenomen (door een andere trainer)
  • Is ons vooruitbetaalde lesgeld weg
  • Is er contact met een advocaat
  • Is er een vervangende trainer gevonden door het bestuur ?
  • Zijn lange series lessen verplicht of kun je in de toekomst ook kleinere hoeveelheden afnemen
  • Wat leren we hieruit voor de toekomst

Na het inventariseren van deze vragen heette Ton de aanwezigen welkom en schetste de situatie waarin we ons bevinden. De trainer in kwestie is ca 3 jaar bij onze vereniging actief geweest.
Hoewel de trainer bekwaam in zijn vak is en door veel lessers zeer gewaardeerd werd, zijn er geregeld diverse meldingen binnengekomen bij het bestuur over een aantal onwenselijke gebeurtenissen en situaties. Er is hierover frequent overleg geweest met de betreffende trainer.
Om die reden is zijn contract steeds met een half jaar verlengd en zijn duidelijke afspraken gemaakt over het voorkomen daarvan.

Helaas is gebleken dat de trainer zich niet aan zijn afspraken heeft gehouden en heeft het bestuur op haar vergadering van 23 augustus besloten de overeenkomst per 1 oktober niet te verlengen. Uiteraard met de bedoeling en het uitdrukkelijke verzoek om de lesuren tot 1 oktober af te maken zodat het lopende zomer-lesseizoen kon worden afgerond.
Zoals bekend is dit niet het geval nadat een adviesbureau voor insolventie-zaken (schuldsanering) de trainer heeft geadviseerd zijn onderneming met onmiddellijke ingang te staken en elders een full-time aanstelling te vinden om uit zijn schuldpositie te komen.

Hieronder de antwoorden op de gestelde vragen :

Nee, het bestuur kan geen compensatie geven aan gedupeerde lessers. Dit zou financieel niet verstandig zijn en tevens niet reëel ten opzichte van leden die geen les nemen.

Zoals eerder gemeld via de nieuwsbrief en op de site is het duidelijk gemaakt dat de trainers niet bij de vereniging in dienst zijn.

Het bestuur stelt de trainers aan en zij mogen op onze banen aan onze leden les geven; in ruil daarvoor ontvangt de vereniging een bijdrage (huur) voor deze lesuren.

De trainers bepalen zelf het lesreglement, hun tarieven en communiceren met de bij hen aangemelde lessers over het verdere verloop. Met andere woorden ; de lessers gaan een overeenkomst aan met de trainer, zonder verdere tussenkomst van de vereniging (of bestuur). Hiermee is ook antwoord gegeven op de 2 e vraag of de vereniging zorgdraagt voor overname van niet gegeven lessen door een andere trainer; het antwoord hierop is dat dit niet het geval is.

Tussendoor is een andere vraag gerezen : wil het bestuur nadenken over het ter beschikkingstellen van banen zodat een andere trainer hier (tegen een gereduceerd tarief) kan lesgeven?
Hierop antwoordt het bestuur mij monde van Maurice Bakker dat daar over nagedacht kan worden. (Evenwel is de bijdrage per uur die een trainer afdraagt aan de vereniging beperkt in omvang).

Ten aanzien van het vooruitbetaalde lesgeld : de vordering die lessers op de trainer hebben i.v.m. vooruitbetaald lesgeld kan ingediend worden bij het bureau Zuidweg & Partners (insolventie adviesbureau) onder vermelding van dossiernummer 53166 zodat deze kan worden geregistreerd en meegenomen kan worden in de afhandeling van deze zaak.
De vereniging zal eveneens haar vordering op de trainer indienen. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de inning / terugbetaling van schulden via deze weg onzeker is en slechts een gedeelte zal bedragen van de hoogte van de vordering.

Er is geen contact met een advocaat opgenomen door de vereniging. Hier geldt dat dit kosten met zich meebrengt, waarvan onduidelijk of onzeker is of deze kosten opwegen tegen de verwachte opbrengst. Gezamenlijke actie van lessers richting het insolventie adviesbureau wordt eveneens niet geadviseerd. De reden is dat de vordering per situatie beoordeeld wordt en indien er een voorstel wordt gedaan, zal dat een voorstel voor het collectief zijn.
De vraag is wie dat dan moet beoordelen; het bestuur ziet hierin geen rol voor zich weggelegd.

Tenslotte : het bestuur is druk met het vinden van een nieuwe trainer die zijn diensten wil aanbieden op Tc ‘t Twiske. In de tussentijd zijn de huidige trainers Hugo Falcon en Cor Kwast nog altijd actief en kunnen zij benaderd worden voor het geven van lessen.
Zodra er een nieuwe trainer gevonden is, zal deze worden voorgesteld aan de leden via de website en de nieuwsbrief.

Ten aanzien van betalingen en afspraken voor de toekomst : de ontstane situatie is zeer onplezierig en gelukkig niet veel voorkomend. We kunnen en zullen als vereniging en als individuele lesnemers alert moeten blijven om dergelijke zaken te voorkomen.
Normaliter is het vooruitbetalen van lessen een gebruikelijke gang van zaken en worden deze lessen op basis van de aangegane overeenkomst door de trainer gegeven.
Lessers kunnen uiteraard in overleg gaan met de door hen gekozen trainer om lessen in kleinere ‘coupures’ af te nemen.

Na circa een klein uurtje is het constructieve overleg tussen een 10-tal leden en het bestuur afgerond en zijn de gestelde vragen naar tevredenheid beantwoord.
Een van de leden beëindigde de vragenronde met een bedankje naar het bestuur voor de gegeven openheid van zaken.

Overigens zoekt het bestuur zoals hierboven staat aangegeven druk naar een nieuw aan te stellen trainer. Deze trainer zal zeker in het bezit moeten zijn van een jeugdlicentie en zal bij voorkeur een trainer zijn die voor alle lesnemers interessant en inspirerend kan zijn. Mocht u hier nog ideeën over hebben, neem dan vooral contact op met een van de bestuursleden!