Tennisclub 't Twiske

Club informatie

Tennisclub 't Twiske Oostzaan Clubgebouw
Clubhuis: Twiskeweg 99
1511 BW  Oostzaan
Tel. 075 6843576
Postadres: Tennisclub ‘t Twiske
Postbus 65
1510 AB Oostzaan
Secretaris: Ellen Bense secretaris@tc-twiske.nl
Rabo IBAN nummer: NL62RABO0350560722
Ledenadministratie: Monique en Linda Langedijk
ledenadmin@tc-twiske.nl
Groundsman: Ruud Beijnes
Toegang tot het park

Toegang tot het park

Door uw KNLTB pas door de kaartlezer aan de poort te halen kunt u toegang tot het park krijgen.
Eventuele toegang tot het clubhuis is mogelijk door aanschaf van een sleutel. Verkrijgbaar aan de bar voor vijf euro.
De clubhistorie

Historie

De oprichting vond plaats in 1965.
Het eerst anderhalf jaar was er slecht sprake van een papieren vereniging zonder activiteiten die met de tennissport te maken hadden. Toen er eenmaal getennist kon worden, beschikte men over één zg. tegelbaan. Een jaar later werd deze vervangen door een “echte” baan met gravel, omheining en watervoorziening, waarna in 1970 een tweede gravelbaan gereed kwam, alsmede een “clubkeet”. Dit alles werd aangelegd door eigen leden. Na de aansluiting van electriciteit kon voor het eerst worden gesproken van een echte tennisvereniging.

Medio 1974 was de belangstelling voor de tennissport in Oostzaan dusdanig toegenomen dat de wachtlijst het ledenbestand overtrof. AIs u dan nog bedenkt dat tennis geschikt is voor jong en oud, en niet een typische vrouwelijke of mannelijke sport is, een sport welke bovendien niet duurder is dan een gemiddelde andere sport, dan zal het u duidelijk zijn dat verdere uitbreiding een “must” was. Dit geschiedde dan ook in 1975. De accomodatie werd uitgebreid met twee nieuwe banen en een compleet clubgebouw voorzien van kleedkamers, douches e.d.
De vereniging sloot zich aan bij de KNLTB en daarmee kwamen ook de sportieve confrontaties in externe competities en toernooien.

Maar nog was er geen eind gekomen aan de explosieve groei, hetgeen in 1977 uitmondde in een wachtlijst van 450 aspirantleden. Dit was aanleiding om wederom met de Gemeente Oostzaan de mogelijkheden tot verdere uitbreiding van het aantal banen te onderzoeken. Het resultaat was dat wij in juni 1978 de beschikking kregen over 8 banen, een beregeningsinstallatie en een oefenkooi. In april 1980 werd de uitbreiding voltooid met de ingebruikname van baan 9.

De behoefte aan meer speelmogelijkheden in de avonduren werd tenslotte opgelost door de aanschaf van een professionele lichtinstallatie op vier banen in 1981, drie banen in 1984 en baan 8 en 9 in 1995.

Het huidige clubgebouw werd geplaatst in 1988 en voldoet ruimschoots aan de behoefte van de vereniging. Een clubgebouw om trots op te zijn.

In 1996 zijn de baan 5 t/m 9 voorzien van kunstgras, zodat nu ook in de wintermaanden doorgespeeld kan worden.

In 2015 zijn baan 1 t/m 4 en baan 8 en 9 vervangen door smashcourt.
Smashcourt heeft meer eigenschappen van gravel, maar er kan in de winter wel gewoon op getennist worden.

Afschrijfsysteem

Afschrijfsysteem

U reserveert een baan via het JIBA AFHANGBORD met uw EIGEN lidmaatschapskaartje.
Het lidmaatschapskaartje ontvangt u wanneer de contributie en eventueel het inschrijfgeld door de penningmeester is ontvangen. Pas dan is het lidmaatschapskaartje geactiveerd en bruikbaar.

Hieronder volgen de regels van het afschrijfsysteem ;

 • Bij het afschrijven wordt gebruik gemaakt van de klok op het JIBA AFHANGBORD in de kantine.
 •  Men mag  NIET voor anderen afschrijven.
 •  Er mag slechts op 1 baan tegelijk worden afgeschreven.
 •  U moet met minimaal 2 personen afschrijven.
 •  Degene die afgeschreven heeft moet ook na het afschrijven werkelijk op de baan staan.
  DWZ als er 2 personen hebben afgeschreven staan er geen 4 personen op de baan.
 •  U mag na het verlaten van de baan, nadat de oorspronkelijke afgeschreven tijd verstreken is, NIET opnieuw afschrijven op dezelfde baan.
 •  Voortijdig verlengen van uw afschrijven is NIET collegiaal tegenover uw medetennissers
 • U mag NIET afschrijven op een SMASHCOURT baan waarop gespeeld wordt als er elders een SMASHCOURT baan vrij is.
 • U mag WEL afschrijven op een SMASHCOURT baan waarop gespeeld wordt als er een GRASBAAN vrij is.
 • Senioren hebben na 18.00 uur voorrang op jeugdleden

Wij wensen u veel tennisplezier.
In alle gevallen van onduidelijkheid of twijfel beslist het bestuur

Baanreglement

Baanreglement

Leden, die aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan en in het bezit zijn van een geldige lidmaatschapskaart kunnen, met inachtneming van het daarvoor geldend reglement, vrij spelen op de tennisbaan en de mini- tennisbaan/oefenkooi.
Banen zijn bezet op de tijden die worden vastgesteld voor jeugd, lessen , club- en KNLTB toernooien, instuifochtenden en racketavonden en op andere door het bestuur aangegeven tijden ( zie ook het baanschema/activiteitenkalender in de info ). Raadpleeg regelmatig voor aanvullingen/ wijzigingen ook onze website www.tc-twiske.nl.

Zie tevens ook de info op het JIBA AFHANGBORD.
Er kan vrij gespeeld worden volgens het afschrijfsysteem op de banen die daarvoor zijn aangegeven in het baanschema.

Het afschrijven dient uitsluitend gedaan te worden met het eigen lidmaatschapskaart.

Speeltijd op de banen is voor enkelspel 30 minuten en voor dubbelspel 60 minuten.

Voor details zie ook het afschrijfsysteem.

De mini- tennisbaan/oefenkooi is toegankelijk voor alle leden. Het gebruik hiervan dient in sportief overleg plaats te vinden( met een maximum speeltijd van 15 minuten ).

Men is verplicht om op de kunstgrasbanen en op de mini- tennisbaan/oefenkooi gepaste tennisschoenen voor kunstgras te dragen. Tevens is men verplicht op alle banen gangbare tenniskleding te dragen. Het is niet toegestaan zich op de banen te bevinden met ontbloot bovenlichaam.

Het gebruik van alcoholische dranken op de banen en op de mini- tennisbaan/oefenkooi is niet toegestaan.
Het roken op en rondom de tennisbanen is niet toegestaan.
De kunstgrasbanen hoeven niet geveegd te worden.

De persoon die als laatste het park verlaat, is verplicht het licht op de banen en in de kantine uit te doen, alsmede de kantine en het hek af te sluiten.
De baanverlichting dient uiterlijk om 23.00 uur te zijn uitgeschakeld, behoudens tijdens activiteiten waarvoor vergunning is verstrekt.
Eventuele gebreken aan of op de baan, alsmede aan andere eigendommen van de vereniging, dienen doorgegeven te worden aan de eventueel aanwezige groundsman of aan één van de bestuursleden.
Jongeren tot en met 12 jaar mogen niet zonder toezicht op het park aanwezig zijn.
Introducés zijn alléén toegestaan na goedkeuring van één der bestuursleden, almede na goedkeuring van personen welke door het bestuur gemachtigd zijn tot het afgeven van introducékaarten.
Eén en dezelfde persoon mag niet meer dan 5 keer per seizoen geïntroduceerd worden.
Diegenen die introduceert is verantwoordelijk voor de introducé.
Bestuursleden en andere bevoegden dragen zorg op de banen voor het naleven van het baanreglement.
Bij het niet nakomen van het baanreglement is, na een waarschuwing, het bestuurslid gerechtigd de lidmaatschapskaart(en) in te nemen.
Het bestuur kan na hoor en wederhoor een schorsing opleggen van maximaal 52 weken.

In alle gevallen waarin het baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur.