Gedragsregels - Gedragscode

Algemene gedragscode bij TPC ’t Twiske


Wees trots op je sport en speel eerlijk, heb respect voor anderen en pest niet.

*  Straal trots uit op onze club, de tennis- en padelsport en de KNLTB. Handel nooit op een wijze die de naam van de sport, onze vereniging en de KNLTB kan schaden.
*  Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de KNLTB als maatschappelijk belangrijke gemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die bijdraagt aan een duurzame Nederlandse samenleving. 
*  Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde reglementen. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag niet getolereerd. Onbetamelijk taalgebruik is uit de boze.
*  Doe altijd je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben. 
*  Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moet het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. 
*  Onthoud je van discriminerende , kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politiek gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
*  Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.
*  Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.
*  Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. 

Geef het goede voorbeeld
*  Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.
*  Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van enige vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtpositie.

Ontoelaatbaar gedrag melden
Mocht je als op onze vereniging geconfronteerd worden met ontoelaatbaar handelen, spreek dan de persoon direct hierop aan. Mocht je hiervoor aarzelen spreek hierover dan een bestuurslid aan of stuur een bericht aan een van de bestuursleden: https://www.tc-twiske.nl/algemeen_bestuur.
Maurice, Matthijs, Ellen, Erik, Cor, Niky, Mees en Vincent zullen je zeker helpen.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de KNLTB onder de titel Fair Play. Maak integriteit, inclusiviteit en ongewenst gedrag bespreekbaar. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 75 684 3576

Tennis & Padel 't Twiske

Twiskeweg 99
1511BW Oostzaan

KVK-nummer

40617242